Nghiên cứu thực trạng quản lý khai thác thiết bị xếp dỡ tại các cảng container có cổ phần nhà nước

Diễn đàn khoa học 05/05/2021 15:08

Bài báo phân tích thực trạng quản lý khai thác thiết bị xếp dỡ tại các cảng container có cổ phần của Nhà nước trên cơ sở các số liệu sơ cấp thông qua khảo sát 15 cảng container.


 

ThS. PHẠM HUY TÙNG
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
PGS. TS. NGUYỄN LƯƠNG HẢI
Trường Đại học Giao thông vận tải

 

241pham huy tung
 

 


 

TÓM TẮT: Bài báo phân tích thực trạng quản lý khai thác thiết bị xếp dỡ tại các cảng container có cổ phần của Nhà nước trên cơ sở các số liệu sơ cấp thông qua khảo sát 15 cảng container. Kết quả nghiên cứu chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát hoạt động khai thác hệ thống thiết bị xếp dỡ tại các cảng container có cổ phần của Nhà nước. Một số đề xuất nhằm quản lý hiệu quả hệ thống thiết bị xếp dỡ tại các cảng container có cổ phần nhà nước được đề xuất.
TỪ KHÓA: Thiết bị xếp dỡ, cảng container, quản lý khai thác, cổ phần nhà nước.
ABSTRACT: The article is aimed to explore the status quo of exploitation management of sorting equipment system within state-owner container ports, which is conducted thought the surveyed database of the 15 container ports. The findings clearly indicate shortcomings in the planning, organizing and controlling the exploitation activities of the sorting system. Some proposing strategies are suggested in order to efficiently manage the sorting equipment system in the state-owned container ports.
KEYWORDS: Loading and unloading equipment, container port, exploitation management, state-owned stock
Nội dung xem tại đây

 

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận