Bắt đầu tuyển chọn nhà thầu làm hai cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau

Bắt đầu tuyển chọn nhà thầu làm hai cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau

Số lượng thành viên liên danh trong một gói thầu sẽ không quá 5 thành viên và tổng kinh nghiệm của các thành viên phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu như đối với nhà thầu độc lập.

Đường bộ