Công đoàn GTVT Việt Nam triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Xã hội 04/07/2023 09:47

Công đoàn GTVT Việt Nam vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Công đoàn GTVT Việt Nam triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW  - Ảnh 1.

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kế hoạch nêu rõ, cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 28-NQ/TW; đề cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp công đoàn, cán bộ, đảng viên, cán bộ công đoàn, đoàn viên, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đồng thời, xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị. Thực hiện đồng bộ với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, về đổi mới hoạt động công đoàn.

Song song với đó, các cấp Công đoàn chủ động tham mưu cho cấp ủy, tổ chức Đảng đồng cấp ban hành Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW gắn với Chương trình hành động số 613/CTr-CĐN ngày 08/12/2021 của Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự thống nhất trong các cấp Công đoàn, đồng thuận của đoàn viên, người lao động trong việc chấp hành, thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công đoàn GTVT Việt Nam triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW  - Ảnh 2.

Công đoàn GTVT Việt Nam triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. Ảnh: Đại hội Công đoàn GTVT VN lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản, hướng dẫn của các cấp công đoàn theo hướng đồng bộ, toàn diện, dễ hiểu, dễ thực hiện, có trọng tâm, trọng điểm, tính khả thi, dự báo sát với tình hình thực tiễn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện; đổi mới cách thức thông tin, báo cáo kết quả thực hiện của từng cấp công đoàn, phù hợp, sát với từng cấp công đoàn, cơ quan, đơn vị.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân nòng cốt để kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và công đoàn về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tại đơn vị.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả mô hình tổ chức công đoàn 4 cấp của Tổng Liên đoàn, kết hợp chặt chẽ với liên đoàn lao động địa phương; tập trung nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở. Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng về công tác quản lý biên chế của tổ chức công đoàn; tinh giản biên chế theo vị trí việc làm, có trọng tâm, trọng điểm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đặc biệt, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đảm bảo về số lượng, chất lượng, có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, có năng lực đối thoại, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết người lao động. Người đứng đầu tổ chức công đoàn phải có uy tín cao, am hiểu sâu sắc và có kinh nghiệm thực tiễn về công tác vận động quần chúng, nhất là vận động công nhân, người lao động và chủ doanh nghiệp. Cơ cấu ban chấp hành các cấp có tỉ lệ hợp lý người trưởng thành từ công nhân, công đoàn. Cấp ủy thống nhất với công đoàn cấp trên trong việc đề bạt, điều động, luân chuyển chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cùng cấp.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám tổ chức công đoàn và công tác giám sát phản biện xã hội; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của các cấp công đoàn và cán bộ công đoàn; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong các cấp công đoàn...

Phát huy trách nhiệm nêu gương của đảng viên là cán bộ công đoàn, nhất là người đứng đầu; nói đi đôi với làm, thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, Điều lệ Công đoàn, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc vận động gia đình, người thân xây dựng lối sống gương mẫu...

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách, tác phong lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của cơ quan công đoàn các cấp. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ, sâu rộng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn...

Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam yêu cầu các cấp Công đoàn tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch này. Các công đoàn trực thuộc căn cứ Kế hoạch này, chủ động tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể đến các cấp công đoàn trực thuộc, báo cáo kết quả thực hiện về Công đoàn GTVT Việt Nam.

Ý kiến của bạn

Bình luận