Công đoàn GTVT phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác nữ công năm 2022

Công đoàn GTVT phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác nữ công năm 2022

Nữ CNVCLĐ Công đoàn GTVT Việt Nam là lực lượng lao động xã hội đông đảo, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ toàn ngành.

Xã hội