Công đoàn GTVT phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác nữ công năm 2022

Tác giả: Thu Hà

saosaosaosaosao
Xã hội 16/03/2022 10:52

Nữ CNVCLĐ Công đoàn GTVT Việt Nam là lực lượng lao động xã hội đông đảo, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ toàn ngành.

Đ/c Đặng Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nữ công Công đoàn Cục Quản lý đường bộ II,Công đoàn Tổng Cục Đường bộ Việt Nam được vinh danh tại hội nghị biểu dương 90 cán bộ nữ công tiêu biểu toàn quốc.

Đ/c Đặng Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nữ công Công đoàn Cục Quản lý đường bộ II,Công đoàn Tổng Cục Đường bộ Việt Nam được vinh danh tại hội nghị biểu dương 90 cán bộ nữ công tiêu biểu toàn quốc.

Trong những năm qua công tác vận động phụ nữ, về xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa được các cấp Công đoàn GTVT luôn quan tâm tổ chức, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác vận động nữ CNVCLĐ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Hiện nay, số lượng nữ CNVCLĐ là 15.957 người, chiếm 27,5% tổng số đoàn viên Công đoàn GTVT. Đây là lực lượng lao động tham gia tích cực vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của ngành GTVT, đồng thời cũng là lực lượng nòng cốt trong phong trào phụ nữ.

Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Xuất phát từ nguyện vọng, nhu cầu thực tế của nữ CNVCLĐ, các cấp Công đoàn ngành GTVT đã luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nữ công, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban Nữ công công đoàn các cấp, tạo điều kiện để tổ chức tốt các hoạt động về giới trong nữ CNVCLĐ.

Tổ chức chủ đề “Ấm áp nghĩa tình nữ đoàn viên công đoàn 2022” với các hoạt động thiết thực chăm lo dời sống vật chất, tinh thần cho nữ CNVCLĐ, phân đấu mỗi công đoàn cơ sở một hoạt động chăm lo cho đoàn viên, lao động nữ nhân dịp các ngày kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) ....

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nữ công công đoàn nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ nữ công công đoàn cơ sở để chăm lo tốt hơn cho lao động nữ.

Quan tâm, hỗ trợ cho lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Quan tâm chăm lo cho con CNVCLĐ như: Biểu dương, khen thưởng các cháu có thành tích cao trong học tập; hỗ trợ học bổng, tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi vào dịp Tháng hành động vì trẻ em (tháng 6) và khai giảng năm học mới, Tết Nguyên đán... phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi đơn vị.

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2022 

Xác định công tác nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ là nhiệm vụ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp, tập trung xây dựng đội ngũ Nữ CNVCLĐ “Yêu nước, có tri thức, có sức khỏe, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng”; vận động chị em tích cực học tập nâng cao trình độ, lao động sản xuất, công tác với năng suất chất lượng, hiệu quả cao; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Từ thực tiễn đó đòi hỏi tổ chức công đoàn phải có những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh với một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Tăng cường công tác phối hợp và huy động các nguồn lực triển khai có hiệu quả công tác chăm lo việc làm, đời sống của nữ CNVCLĐ, tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công doàn các cấp, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam về công tác nữ công.

Tập trung thành lập, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nữ công đáp ứng tình hình mới. Sơ kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước của Ban Chấp hành Tổng Liên doàn Lao động Việt Nam.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong nữ CNVCLĐ về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về chính sách đôi với lao động nữ, trọng tâm là Bộ luật Lao động 2019 và các chính sách về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em. Sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động số 13/KII-TLĐ ngày 16/3/2018 của Tổng Liên đoàn về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 15005 KL-TLĐ ngày 08 01/2021 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên doàn vê công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện dai hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18 8 2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc tiếp tục đây mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLD trong tình hình mới.

Tham gia xây dựng chính sách và kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ và con CNVCLĐ.

Ý kiến của bạn

Bình luận