Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi: Quyết tâm hoàn thành các dự án trọng điểm đúng kế hoạch

Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi: Quyết tâm hoàn thành các dự án trọng điểm đúng kế hoạch

Với phương châm “Tiến độ - Chất lượng - An toàn - Hiệu quả”, thời gian qua, CB, CNV Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch đề ra, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX.

Bạn đọc