Nâng cao trách nhiệm trong tham gia giao thông: Góp phần giảm thiểu TNGT

Nâng cao trách nhiệm trong tham gia giao thông: Góp phần giảm thiểu TNGT

An toàn giao thông là cụm từ dùng để chỉ các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông bao gồm việc chấp hành Luật giao thông và phải có ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông. Không chỉ là một thuật ngữ pháp luật, an toàn giao thông còn là sự an toàn đối với người tham gia giao thông trên mọi phương tiện.