Đánh giá mức độ phù hợp tiêu chí quy hoạch của một số khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn TP. Hải Phòng

Diễn đàn khoa học 21/09/2021 10:22

Hải Phòng là thành phố hiện đang đạt được tốc độ phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Bên cạnh sự phát triển kinh tế - xã hội, cải tạo, nâng cấp các đô thị hiện có, mở rộng các khu đô thị mới, qui hoạch và xây dựng các khu, cụm công nghiệp tập trung thì hệ thống quản lý chất thải rắn (CTR) TP. Hải Phòng vẫn đang trong tình trạng kỹ thuật yếu kém, hầu hết các công trình đã xuống cấp do hoạt động trong tình trạng quá tải trong khi lượng chất thải rắn đô thị ngày càng gia tăng. Công suất thu gom và xử lý chất thải rắn của thành phố chưa đáp ứng được yêu cầu sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến điều kiện vệ sinh, môi trường của người dân. Từ thực tiễn đó, bài báo đưa ra kết quả nghiên cứu hiện trạng hoạt động cụ thể của một số khu xử lý CTR trên địa bàn TP. Hải Phòng, trên cơ sở đó đánh giá mức độ phù hợp các tiêu chí quy hoạch của các khu xử lý đó sau một thời gian hoạt động.

Tác giả: ThS. NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC
              ThS. NGUYỄN THỊ THƯ
              Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Song song với sự phát triển kinh tế - xã hội là quá trình cải tạo, nâng cấp các đô thị hiện có, mở rộng các khu đô thị mới, qui hoạch và xây dựng các khu, cụm công nghiệp tập trung. Hiện nay, hệ thống quản lý chất thải rắn TP. Hải Phòng vẫn đang trong tình trạng kỹ thuật yếu kém, hầu hết các công trình đã xuống cấp do hoạt động trong tình trạng quá tải.

Xuất phát từ thực tế trên, việc đánh giá hiện trạng hoạt động và mức độ phù hợp các tiêu chí quy hoạch của một số khu xử lý CTR trên địa bàn TP. Hải Phòng là hết sức cần thiết. Điều này sẽ cho thấy rõ nét những hạn chế và sự ảnh hưởng của các khu xử lý CTR này với môi trường. Trên cơ sở đó, chúng ta có thể kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm hạn chế những tác động tiêu cực một cách tối đa.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận