Đánh giá tải trọng thiết kế dựa trên đặc trưng dao động của cầu cho người đi bộ ở đô thị Việt Nam

29/10/2018 14:59

Xu hướng thiết kế cầu đi bộ trong thành phố sẽ ngày càng thanh mảnh để đảm bảo yêu cầu không gian, cảnh quan và kiến trúc.

ThS. NCS. PHẠM QUANG HUY

Thanh tra quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

TS. NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG

PGS. TS. BÙI TIẾN THÀNH

Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT: Xu hướng thiết kế cầu đi bộ trong thành phố sẽ ngày càng thanh mảnh để đảm bảo yêu cầu không gian, cảnh quan và kiến trúc. Tuy nhiên, các kết cấu thanh mảnh lại rất nhạy cảm với dao động do gió, do tác động của đoàn người đi trên cầu. Dao động nhiều có thể ảnh hưởng tới an toàn chịu lực của kết cấu và gây cảm giác khó chịu, sợ hãi cho người đi bộ qua cầu. Hệ thống các tiêu chuẩn thiết kế cầu ở Việt Nam chưa có các quy định riêng về thiết kế cầu cho người đi bộ nói chung và kiểm soát dao động cho cầu người đi bộ nói riêng. Bài báo sẽ đánh giá tải trọng thiết kế dựa trên cơ sở xét tới các đặc trưng dao động của kết cấu và kiến nghị tải trọng thiết kế cho cầu người đi bộ trong một số trường hợp cho giao thông đô thị ở Việt Nam.

TỪ KHÓA: Cầu đi bộ, đặc trưng dao động, liveload.

Abstract: In the current practice, footbridges are often design as slender structures, which are proned to wind and human induced vibration. In Vietnam there is no specific specification on footbridge design. The paper studies the vibration characteristiscs of footbridges in Vietnam. Based on that, the paper proposes a guideline on the liveload and design taking into account the vibration serviceability.

Keywords: Footbridges, vibration characteristiscs, liveload.

nhung_Page_1
nhung_Page_2
nhung_Page_3
nhung_Page_4
nhung_Page_5
nhung_Page_6
nhung_Page_7
nhung_Page_8
Ý kiến của bạn

Bình luận