Đánh giá tải trọng thiết kế dựa trên đặc trưng dao động của cầu cho người đi bộ ở đô thị Việt Nam

Đánh giá tải trọng thiết kế dựa trên đặc trưng dao động của cầu cho người đi bộ ở đô thị Việt Nam

Xu hướng thiết kế cầu đi bộ trong thành phố sẽ ngày càng thanh mảnh để đảm bảo yêu cầu không gian, cảnh quan và kiến trúc.