Đánh giá tuổi thọ kết cấu áo đường mềm chịu ảnh hưởng của tải trọng và vận tốc bằng phương pháp cơ học thực nghiệm

Bạn đọc 03/01/2020 06:25

Ở Việt Nam, việc quy hoạch giao thông và mạng lưới hạ tầng kỹ thuật chưa theo kịp sự phát triển của nền kinh tế...

 

TS. LÊ VĂN PHÚC

KS. HOÀNG CÔNG ĐỨC

Trường Đại học Giao thông vận tải

1
2
3
4
5
6

 

7
8
9
10
11

 

12
13
14
15
16
17
18
Ý kiến của bạn

Bình luận