Đề xuất phương pháp xác định hệ số khấu trừ năng lực thông qua cho các tuyến đường sắt của Việt Nam

Diễn đàn khoa học 05/05/2021 14:48

Xác định NLTQ là cơ sở để xác định năng lực vận tải hàng hóa, hành khách của tuyến đường sắt.


 

TS. LÊ THU SAO; ThS. NGUYỄN THỊ TRANG
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
TS. VƯƠNG THỊ HƯƠNG THU
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

231 le thu sao
 

 

TÓM TẮT: Bài báo nghiên cứu về các phương pháp xác định hệ số khấu trừ năng lực thông qua (NLTQ) tuyến đường sắt, trên cơ sở đó lựa chọn phương pháp xác định hệ số khấu trừ NLTQ phù hợp cho các tuyến đường sắt của Việt Nam.
TỪ KHÓA: Hệ số khấu trừ, năng lực thông qua tuyến đường sắt, biểu đồ chạy tàu.
ABSTRACT: This paper reports on the methods to determine the deduction coefficient capacity through of railway line, on that basis, select method of determination the deduction coefficient capacity through suitable for the railway lines of Vietnam.
KEYWORDS: Deduction coefficient, capacity through of railway line, charts of running trains.
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận