Đề xuất phương pháp xác định hệ số khấu trừ năng lực thông qua cho các tuyến đường sắt của Việt Nam

Đề xuất phương pháp xác định hệ số khấu trừ năng lực thông qua cho các tuyến đường sắt của Việt Nam

Xác định NLTQ là cơ sở để xác định năng lực vận tải hàng hóa, hành khách của tuyến đường sắt.

Diễn đàn khoa học