Đề xuất sửa đổi thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh cảng hàng không

Tác giả: Bình Minh

saosaosaosaosao
Hàng không 05/09/2023 11:41

Trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, Bộ GTVT đề xuất một số quy định, thủ tục mới theo hướng phân cấp cho Cục Hàng không VN và các Cảng vụ hàng không.

Phân cấp mạnh cho Cục Hàng không VN, Cảng vụ hàng không

Đề xuất sửa đổi thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh cảng hàng không - Ảnh 1.

Trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, Bộ GTVT đề xuất một số quy định, thủ tục mới theo hướng phân cấp cho Cục Hàng không VN và các Cảng vụ hàng không (trong ảnh: Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài)

Theo đó, trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, đang được lấy ý kiến, Bộ GTVT đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 57 (Thủ tục cấp, cấp lại, hủy bỏ Giấy phép kinh doanh cảng hàng không) Nghị định số 05/2021/NĐ-CP như sau:

Tổ chức đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh cảng hàng không gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam (thay vì Bộ GTVT như quy định cũ) và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin trong hồ sơ.

Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu; Bản sao tài liệu chứng minh về tổ chức bộ máy và danh sách nhân viên đã được cấp giấy phép, chứng chỉ chuyên môn phù hợp; Bản chính hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính (đối với trường hợp gửi trên môi trường điện tử) văn bản xác nhận vốn; Phương án về trang bị, thiết bị, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam (quy định cũ là Bộ GTVT) tổ chức thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh cảng hàng không theo mẫu và gửi kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến người đề nghị; trường hợp không cấp Giấy phép phải gửi văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do.

Cũng theo dự thảo nghị định sửa đổi, Giấy phép kinh doanh cảng hàng không được cấp lại trong trường hợp mất, hỏng hoặc thay đổi nội dung trong giấy phép.

Tổ chức gửi 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh cảng hàng không trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam (thay vì Bộ GTVT như Nghị định 05/2021) và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin trong hồ sơ.

Đối với Giấy phép cấp lại do thay đổi nội dung: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam cấp lại Giấy phép kinh doanh cảng hàng không và gửi kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến người đề nghị; trường hợp không cấp lại Giấy phép phải gửi văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do.

Ngoài ra, đối với Giấy phép cấp lại do bị mất, hỏng: trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm xem xét, quyết định cấp lại Giấy phép và gửi kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến người đề nghị; trường hợp không cấp lại Giấy phép phải gửi văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do.

Hủy bỏ Giấy phép kinh doanh nếu cung cấp thông tin không trung thực

Đề xuất sửa đổi thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh cảng hàng không - Ảnh 2.

Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn

Theo dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung, Giấy phép kinh doanh cảng hàng không bị hủy bỏ hiệu lực trong các trường hợp: Cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình đề nghị cấp Giấy phép; Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về an ninh, quốc phòng; Chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của doanh nghiệp; Vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo đảm an ninh hàng không, an toàn hàng không, điều kiện kinh doanh, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường; Không bắt đầu khai thác cảng hàng không trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép.

Trong trường hợp này, Cục Hàng không Việt Nam (Nghị định 05/2021 quy định là Bộ GTVT) ban hành quyết định hủy bỏ hiệu lực của Giấy phép, nêu rõ lý do, thời điểm hủy bỏ hiệu lực của Giấy phép. Doanh nghiệp kinh doanh cảng hàng không phải chấm dứt ngay việc kinh doanh cảng hàng không theo quyết định đã được ban hành".

Với quy định về cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay, dự thảo nghị định mới đề xuất sửa đổi quy định: Chủ sở hữu hoặc tổ chức được giao quản lý cảng hàng không, sân bay gửi 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cảng vụ hàng không (thay vì Cục Hàng không VN như quy định tại Nghị định 05/2021).

Trong trường hợp cảng hàng không, sân bay đang xây dựng, chủ sở hữu hoặc tổ chức được giao quản lý cảng hàng không, sân bay nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời cảng hàng không, sân bay trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức khác đến Cảng vụ hàng không (thay vì Cục Hàng không VN như quy định hiện hành).

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Cảng vụ hàng không có trách nhiệm thẩm định hồ sơ.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày thẩm định, Cảng vụ hàng không cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay theo mẫu và gửi kết quả trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức khác đến chủ sở hữu hoặc tổ chức được giao quản lý cảng hàng không, sân bay; báo cáo Cục Hàng không Việt Nam kết quả cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay để đăng ký cảng hàng không, sân bay vào Sổ đăng bạ cảng hàng không, sân bay.

Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay, Cảng vụ hàng không thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Chậm nhất 60 ngày sau khi hoàn thành xây dựng, cảng hàng không, sân bay đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời phải được đăng ký theo quy định.

Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung cũng quy định những trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay bị mất, hỏng được đề nghị cấp lại; Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay bị thu hồi; trường hợp sửa đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay…

Ý kiến của bạn

Bình luận