Nghiên cứu mức dòng bão hòa và hệ số điều chỉnh mức dòng bão hòa tại nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu trong điều kiện dòng xe hỗn hợp

Nghiên cứu mức dòng bão hòa và hệ số điều chỉnh mức dòng bão hòa tại nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu trong điều kiện dòng xe hỗn hợp

Nút giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu được sử dụng rộng rãi trong các đô thị do giảm thiểu xung đột giữa các dòng xe và góp phần nâng cao ATGT và hạn chế tình trạng ùn tắc. Với nút giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu, mức dòng bão hòa là yếu tố quan trọng để tính toán các tham số thời gian tín hiệu. Tại các nước phát triển, mức dòng bão hoà được tính toán cho dòng xe thuần ô tô. Tuy nhiên, với dòng giao thông hỗn hợp tồn tại ở các nước đang phát triển, việc tính toán các tham số thời gian tín hiệu đèn giao thông dựa trên công thức của những nước phát triển có thể dẫn đến kết quả không chính xác. Vì vậy, việc nghiên cứu hoàn thiện việc tính toán mức dòng bão hòa trong điều kiện dòng xe hỗn hợp là hết sức cần thiết. Bài báo dựa trên số liệu được thu thập tại các nút giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu ở Hà Nội để phát triển mô hình quan hệ giữa mức dòng bão hòa và tỷ lệ phần trăm xe máy tại nút. Thông qua đó, việc tính toán thời gian chu kỳ và thời gian đèn xanh được xác đị

Diễn đàn khoa học