Phát triển ngành đồ uống gắn với văn hóa kinh doanh

Phát triển ngành đồ uống gắn với văn hóa kinh doanh

Cần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các thương hiệu trên thị trường góp phần vào sự phát triển bền vững ngành đồ uống Việt Nam.

Xã hội