Đoàn Thanh niên Bộ GTVT học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
27/05/2021 05:53

BCH Đoàn Thanh niên Bộ GTVT đã học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.


z2513269699856_48bb4b33a9f0a709017e388cb3994191
BCH Đoàn Thanh niên Bộ GTVT học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 26/5, BCH Đoàn Thanh niên Bộ GTVT đã tham dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến, với 65 điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trong đó có và hơn 3.600 điểm cầu cấp huyện, cơ sở.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, thông qua Hội nghị lần này giúp các cán bộ chủ chốt nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt là các nội dung liên quan trực tiếp tới thanh niên và công tác thanh niên, trách nhiệm của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ngay sau hội nghị, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn sẽ tổ chức các hoạt động để đoàn viên nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, đồng thời tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội tới thanh niên; căn cứ Chương trình hành động của Trung ương Đoàn cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Trung ương Đoàn cũng xác định trong năm 2021 sẽ tổ chức Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hành động của tuổi trẻ; đồng thời kiểm tra công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội của các cấp bộ đoàn trên cả nước.

z2513269678074_184f7fd3c566ef6059f29ed8ed90e069
Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Tại Hội nghị này, các đoàn viên đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề “Những vấn đề cốt lõi trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có liên quan trực tiếp đến Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam”; anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn báo cáo chuyên đề “Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Chương trình hành động nêu trên gồm tám chương trình nhỏ, 55 nhóm nội dung, giải pháp và 13 chỉ tiêu, được xây dựng theo hướng bám sát và cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, tầm nhìn đã được Đại hội XIII của Đảng xác định; thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp bộ Đoàn trong thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Chương trình hành động có nhiều điểm mới, nổi bật là việc các chỉ tiêu đều được xây dựng cao hơn chỉ tiêu trung bình mà Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã xác lập. Các nội dung, giải pháp rất rõ nét, cụ thể, có phân công nhiệm vụ cho từng ban, đơn vị của Trung ương Đoàn tham mưu theo dõi, đôn đốc, cụ thể hóa và các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Ý kiến của bạn

Bình luận