Ảnh hưởng của Zn và Pb trong hợp kim đồng thanh thiếc

Ảnh hưởng của Zn và Pb trong hợp kim đồng thanh thiếc

Đồng thanh thiếc là loại hợp kim đồng được sử dụng nhiều cho những chi tiết làm việc trong điều kiện chịu mòn.

Diễn đàn khoa học