Bộ GTVT thống nhất giao dự toán thu, chi cho Ban QLDA Mỹ Thuận

Bộ GTVT thống nhất giao dự toán thu, chi cho Ban QLDA Mỹ Thuận

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận tiến hành phê duyệt chi tiết dự toán chi phí QLDA năm 2022 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Đường bộ