Hoàn thiện hồ sơ đầu tư đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ trong tháng 3/2023

Hoàn thiện hồ sơ đầu tư đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ trong tháng 3/2023

Bộ GTVT vừa ban hành Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy về công tác chuẩn bị đầu tư dự án tuyến đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ.

Đường sắt