Giảm phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

Tác giả: Minh Phương

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 18/02/2021 11:14

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BTC quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt so với hiện hành nhằm hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

duong-sat-1602150459984-1602152587780841170888-161
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư theo đó giảm phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

Theo đó, mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt được Bộ Tài chính đề xuất giảm từ 8% về mức 4% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt so với hiện hành (quy định tại Thông tư số 295/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016).

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện kê khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; nộp 100% số tiền phí vào ngân sách Nhà nước (ngân sách Trung ương) theo chương, mục, tiểu mục của mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận