Hà Nội đề xuất các mức chi đặc thù bảo đảm trật tự ATGT

Tác giả: Nhị Hà

saosaosaosaosao
Hoạt động Ban ATGT 08/12/2021 15:48

HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, ban hành Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi cho đặc thù phục vụ công tác đảm bảo TTATGT.


IMG_20211204_165002

Lực lượng Thanh tra giao thông xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực vận tải hành khách

UBND TP.Hà Nội vừa có tờ trình HĐND Thành phố về việc ban hành Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức cho đặc thù phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thuộc thẩm quyền quyết định.

Trên cơ sở đề xuất của liên ngành: Sở GTVT, Công an Thành phố và Sở Tài chính tại tờ trình 2010 ngày 26/11/2021, UBND TP.Hà Nội đề xuất một số nội dung, mức cho đặc thù phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đối với các nội dung chi thuộc cấp thành phố, UBND TP đề nghị chi hỗ trợ ban đầu cho cán bộ bị thương, tai nạn khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông dự kiến là 2.000.000 đồng/người. Mức độ bị thương, tai nạn do Thủ trưởng đơn vị được giao dự toán xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật, tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Chi hỗ trợ ban đầu cho gia đình cán bộ hy sinh đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông: 5.000.000 đồng/ người;

Chi hoạt động kiểm tra, giám sát về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của lực lượng Công an, Thanh tra giao thông và các lực lượng khác: 100.000 đồng/người/ca (01 ca từ đủ 4 giờ trở lên);

Chi bồi dưỡng cán bộ Thanh tra giao thông trực tiếp tham gia bảo đảm TTATGT: 1.000.000 đồng/người/tháng. Số lượng, đối tượng tham gia trực tiếp do Thủ trưởng đơn vị được giao dự toán phân công, tự chịu trách nhiệm; Chi bồi dưỡng cho thành viên của Ban ATGT Thành phố: 700.000 đồng/người/tháng.

Chi bồi dưỡng cho tổ giúp việc của Ban ATGT thành phố: 500.000 đồng/người/tháng. Chi bồi dưỡng cho cán bộ, lực lượng khác thuộc các tổ chức, đơn vị của thành phố tham gia trực tiếp, phối hợp giữ gìn trật tự an toàn giao thông: 50.000 đồng/người/ca.

UBND thành phố cũng đề xuất các nội dung chi thuộc cấp quận, huyện, thị xã. Trong trường hợp nội dung chi khác; các mức chi đặc thù cần phải bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, UBND TP trình Thường trực HĐND thành phố xem xét, thống nhất trước khi thực hiện và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.

Ý kiến của bạn

Bình luận