Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ chính xác định vị hàng hải tại khu chuyển tải Hải Hà và luồng Diêm Điền

Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ chính xác định vị hàng hải tại khu chuyển tải Hải Hà và luồng Diêm Điền

Hàng hải hiện đại ngày nay, việc xác định vị trí tàu chủ yếu sử dụng các hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu.

Diễn đàn khoa học