Ảnh hưởng của hàm lượng tro bay thay thế đến tính công tác và cường độ chịu nén của bê tông sử dụng cốt liệu lớn tái chế

Ảnh hưởng của hàm lượng tro bay thay thế đến tính công tác và cường độ chịu nén của bê tông sử dụng cốt liệu lớn tái chế

Việc sử dụng cốt liệu tái chế và tro bay trong bê tông xi măng (BTXM) ngày càng phổ biến vì các lợi ích về kinh tế và môi trường mà nó mang lại. Cốt liệu tái chế sẽ là vật liệu của tương lai. Do vậy, công trình này được thực hiện với mục đích nghiên cứu ảnh hưởng của cả hai yếu tố kết hợp kể trên đến một số tính năng của bê tông. Tro bay sẽ được thay thế một phần của xi măng với các tỷ lệ 0%, 10%, 20% và 30%. Các cấp phối bê tông sẽ được thực nghiệm để xác định ảnh hưởng của hàm lượng tro bay thay thế đến tính công tác của bê tông tươi và cường độ chịu nén của bê tông đã đóng rắn.

Diễn đàn khoa học