Quy hoạch tổng thể hệ thống CHK, sân bay dưới góc nhìn tư vấn

Quy hoạch tổng thể hệ thống CHK, sân bay dưới góc nhìn tư vấn

Là đơn vị tư vấn đầu ngành GTVT tại Việt Nam, trong quy hoạch ngành GTVT lần này, Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI)được tham gia đủ cả 5 lĩnh vực: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, cảng biển và hàng không. Trong đó, đối với hàng không, TEDI đã đưa ra nhiều đánh giá, cách tiếp cận để đảm bảo tính thống nhất trong công tác quy hoạch cảng hàng không, sân bay (CHK, SB), đồng thời tạo động lực để hàng không phát huy tối đa năng lực và thế mạnh.

Diễn đàn khoa học