Làm sáng tỏ hơn lý luận và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

Làm sáng tỏ hơn lý luận và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/05/2021) và bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết quan trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Để góp phần tìm hiểu sâu hơn những vấn đề nêu trong bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tòa soạn trân trọng trích giới thiệu bài phát biểu của Cố GS Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW tại Hội nghị triển khai các chương trình và đề tài khoa học xã hội cấp nhà nước giai đoạn 1996 - 2020.