Không dùng tiền của cao tốc Bắc - Nam để làm khu tái định cư cho dự án khác

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 13/02/2023 11:26

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Định về việc xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua tỉnh Bình Định.

Không dùng tiền của cao tốc Bắc - Nam để làm khu tái định cư cho dự án khác - Ảnh 1.

Trường hợp địa phương có nhu cầu đầu tư mở rộng khu tái định cư để bố trí tái định cư cho dự án khác hoặc dùng cho mục đích khác, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bình Định cân đối nguồn vốn cho phần đầu tư mở rộng, không sử dụng kinh phí của dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (ảnh minh họa)

Bộ GTVT cho biết, về quy hoạch và quy mô đường nội bộ trong khu tái định cư, thẩm quyền phê duyệt quy hoạch và quy hoạch chi tiết của các khi tái định cư thuộc UBND các cấp của địa phương theo quy định tại Điều 34, Luật xây dựng 2014 được sửa đổi bởi khoản 7, Điều 1, Luật số 62/2020/QH14.

Về quy mô đường nội bộ khu tái định cư, trên cơ sở quy định tại khoản 2 Điều 85 Luật Đất đai 2013 và các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định có liên quan, Bộ GTVT đề nghị UBND các cấp của địa phương lập, phê duyệt theo quy định đảm bảo phù hợp với mức bồi thường và khả năng chi trả của người được tái định cư và quy định về hỗ trợ GPMB của địa phương.

Đối với những khu tái định cư nằm ở khu vực nông thôn chưa có định hướng quy hoạch đô thị, Bộ GTVT đề nghị địa phương xem xét áp dụng tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn TCVN10380:2014 như ý kiến của Bộ GTVT tại Văn bản 9774 ngày 23/9/2022.

Về kinh phí thực hiện khu tái định cư, Bộ GTVT cho biết, theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, kinh phí thực hiện các khu tái định cư để phục vụ GPMB các dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 được tính vào kinh phí thực hiện dự án đầu tư các dự án thành phần tương ứng.

"Trường hợp địa phương có nhu cầu đầu tư mở rộng khu tái định cư để bố trí tái định cư cho dự án khác hoặc dùng cho mục đích khác, đề nghị UBND tỉnh Bình Định cân đối nguồn vốn cho phần đầu tư mở rộng, không sử dụng kinh phí của dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025", Bộ GTVT nêu rõ.

Trên cơ sở khung chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, phương án tổng thể GPMB và các ý kiến nêu trên, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bình Định chủ động triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ thực hiện trong công tác GPMB. Trường hợp gặp vướng mắc trong quá trình triển khai, đề nghị UBND tỉnh Bình Định xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 47 ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được Văn bản 126 ngày 9/1/2023 của UBND tỉnh Bình Định về kiến nghị quy mô đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông của các khu tái định cư, phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định.
Ý kiến của bạn

Bình luận