Nghiên cứu phương pháp thử nghiệm và ảnh hưởng của một số yếu tố đến góc nội ma sát và lực dính của bê tông asphalt BTNC12.5

Nghiên cứu phương pháp thử nghiệm và ảnh hưởng của một số yếu tố đến góc nội ma sát và lực dính của bê tông asphalt BTNC12.5

Góc nội ma sát φ và lực dính c là các thông số cơ học cơ bản của bê tông asphalt (BTA) đặc trưng cho khả năng kháng cắt của BTA dưới tác dụng của tải trọng khai thác.