Nghiên cứu về khả năng ứng dụng của một số mô hình logit trong phân bổ nhu cầu giao thông

Nghiên cứu về khả năng ứng dụng của một số mô hình logit trong phân bổ nhu cầu giao thông

Bài báo nghiên cứu khả năng ứng dụng của một số mô hình logit để giải quyết bài toán phân bổ nhu cầu giao thông trong đô thị.

Diễn đàn khoa học