Nghiên cứu về khả năng ứng dụng của một số mô hình logit trong phân bổ nhu cầu giao thông

Diễn đàn khoa học 31/05/2021 14:43

Bài báo nghiên cứu khả năng ứng dụng của một số mô hình logit để giải quyết bài toán phân bổ nhu cầu giao thông trong đô thị.


 

TS. BÙI TIẾN THIÊM
Trường Đại học Giao thông vận tải

DT
 

 

TÓM TẮT: Bài báo nghiên cứu khả năng ứng dụng của một số mô hình logit để giải quyết bài toán phân bổ nhu cầu giao thông trong đô thị. Kết quả của việc ứng dụng sẽ giúp cho việc dự báo nhu cầu giao thông và phục vụ cho việc đưa ra các quyết định về các chính sách giao thông và quy hoạch giao thông.
TỪ KHÓA: Mô hình logit, mô hình phân bổ nhu cầu giao thông.
ABSTRACT: This paper conducted a study on the applicability of the logit-based model on solving the traffic assignment problem. The results of using the traffic assignment model are important bases for forecasting the transport demand in urban and deciding the transport policies and transport planning.
KEYWORDS: Logit-based model, traffic assignment
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận