Một số giải pháp tăng tính kết nối giữa đường thủy nội địa với phương thức vận tải khác tại khu vực phía Bắc

Diễn đàn khoa học 04/08/2021 13:47

Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) hiện đang vận chuyển khoảng 17% thị phần vận tải hàng hóa. Căn cứ vào chiến lược phát triển GTVT ĐTNĐ đến năm 2030, ĐTNĐ phải đạt thị phần trên 25%.


 

DT
 

TÓM TẮT: Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) hiện đang vận chuyển khoảng 17% thị phần vận tải hàng hóa. Căn cứ vào chiến lược phát triển GTVT ĐTNĐ đến năm 2030, ĐTNĐ phải đạt thị phần trên 25%. Tuy nhiên, so với các phương thức vận tải khác thì vận tải thủy nội địa chỉ chiếm thị phần khá khiêm tốn do còn nhiều điểm “nghẽn” về tính kết nối, về cơ sở hạ tầng. Thông qua việc nghiên cứu thực trạng hệ thống giao thông thủy nội địa tại khu vực nghiên cứu, đồng thời dựa trên cơ sở những khảo sát số liệu thực tế tại các địa phương, bài báo đã đưa ra một số giải pháp tăng tính kết nối giữa ĐTNĐ với phương thức vận tải khác tại khu vực phía Bắc - Việt Nam.

Công trình nghiên cứu của TS. Nguyễn Cao Ý, Trường Đại học GTVT.
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận