Ánh sáng từ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ánh sáng từ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/01 - 02/02/2021 đã thành công tốt đẹp. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại, một dấu mốc rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, lấy dân làm gốc là hai trong nhiều nội dung nổi bật tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng lần này.

Chính trị