Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá cường độ kháng cắt trượt giữa hai lớp bê tông nhựa tại một số dự án ở Việt Nam

Thế giới xe 07/06/2020 07:10

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu thực nghiệm đánh giá cường độ kháng cắt trượt giữa hai lớp bê tông nhựa (BTN) của các mẫu khoan hiện trường từ một số dự án đường nhựa đang khai thác ở Việt Nam.


PGS. TS. ĐÀO VĂN ĐÔNG

ThS. NCS. BÙI THỊ QUỲNH ANH

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

PGS. TS. NGUYỄN QUANG PHÚC

Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT: Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu thực nghiệm đánh giá cường độ kháng cắt trượt giữa hai lớp bê tông nhựa (BTN) của các mẫu khoan hiện trường từ một số dự án đường nhựa đang khai thác ở Việt Nam. Nghiên cứu được tiến hành trên thiết bị cắt có xét đến ảnh hưởng của áp lực pháp tuyến được chế tạo tại Việt Nam.

TỪ KHÓA: Cường độ kháng cắt trượt giữa hai lớp, mặt đường bê tông nhựa, mẫu khoan hiện trường, áp lực pháp tuyến.

Abstract: The article shows the experimental results on determing interlayer shear strength of corings collected from some asphalt pavement in Vietnam. The study was conducted on shear test with normal pressure which was produced in Vietnam.

Keywords: Interlayer shear strength, asphalt pavement, coring, nomal pressure.

Nội dung bài khoa học tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận