Bộ GTVT quán triệt nguyên tắc “3 không” trong thực thi nhiệm vụ

Bộ GTVT quán triệt nguyên tắc “3 không” trong thực thi nhiệm vụ

Với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ GTVT đã nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong năm 2021, trong đó quán triệt, thực hiện tốt phương châm hành động "3 không".