“Báo động đỏ” cho nhà thầu chậm tiến độ cao tốc Bắc - Nam

“Báo động đỏ” cho nhà thầu chậm tiến độ cao tốc Bắc - Nam

Nhà thầu vi phạm cam kết sẽ bị cắt chuyển khối lượng, chấm dứt hợp đồng và không được tham gia vào các dự án do Bộ GTVT quản lý.

Đầu tư - Hạ tầng