Tesla đã làm gì để khách hàng không phải mua xe "kèm lạc”?

Tesla đã làm gì để khách hàng không phải mua xe "kèm lạc”?

Tạp chí GTVT - "Bia kèm lạc" là cụm từ được dùng để chỉ về việc mua ô tô nhưng phải mua thêm gói phụ kiện để nhận xe sớm.

Thị trường