Ô tô lắp ráp trong nước được gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt

Tác giả: An Nhi

saosaosaosaosao
Thị trường 18/06/2024 08:41

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 65/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Như vậy, đây đã là lần thứ 4 mặt hàng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt.

Việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là một trong những chính sách được Chính phủ ban hành nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước.

Việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là một trong những chính sách được Chính phủ ban hành nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước.

Theo quy định tại Nghị định 65/2024/NĐ-CP của Chính phủ, mặt hàng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (CKD) được gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với số thuế phải nộp phát sinh của các kỳ tính thuế tháng 5, 6, 7, 8 và 9/2024.

Nghị định cũng quy định rõ thời gian gia hạn của các kỳ tính thuế được tính kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20/11/2024.

Cụ thể: Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 5/2024 chậm nhất là ngày 20/11/2024; thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6/2024 chậm nhất là ngày 20/11/2024; thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 7/2024 chậm nhất là ngày 20/11/2024; thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 8/2024 chậm nhất là ngày 20/11/2024; thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 9/2024 chậm nhất là ngày 20/11/2024.

Đối với trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Nghị định 65/2024/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật hiện hành thì chưa phải nộp số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đã kê khai trong thời gian được gia hạn.

Đối với trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Về trình tự, thủ tục gia hạn, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (bằng phương thức điện tử hoặc gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu chính) theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 65/2024/NĐ-CP của Chính phủ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt thì thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất là ngày 20/11/2024, cơ quan thuế vẫn thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định.

Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo quy định tại Nghị định 65/2024/NĐ-CP.

Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, cơ quan thuế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại Nghị định này thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại vào ngân sách nhà nước.

Trong thời gian được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được gia hạn. Trường hợp, cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp đối với các hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc trường hợp được gia hạn theo quy định tại Nghị định này thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh lại không tính tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nghị định 65/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước chính thức có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 17/6/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Sau thời gian gia hạn theo Nghị định này, việc nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được thực hiện theo quy định hiện hành.

Như vậy, đây đã là lần thứ 4 mặt hàng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đợt gia hạn đầu tiên được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 104/2021/NĐ-CP ngày 4/12/2021 áp dụng đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10 và 11/2021. Đợt gia hạn thứ 2 được thực hiện theo Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 và áp dụng đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế các tháng 6, 7, 8 và 9/2022. Đợt gia hạn thứ 3 được thực hiện theo Nghị định 36/2023/NĐ-CP ngày 21/6/2023 và áp dụng đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của các kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8 và 9/2023.

Việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là một trong những chính sách được Chính phủ ban hành nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước trong bối cảnh sức mua suy giảm kể từ giai đoạn đại dịch Covid-19 cho đến nay.

Ý kiến của bạn

Bình luận