Quy định về tổ chức, hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa

Tác giả: Minh Phương

saosaosaosaosao
07/01/2016 14:13

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 83/2015/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa (CVĐTNĐ)

Quy định về tổ chức, hoạt động của Cản
Quy định về tổ chức, hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa

Theo đó, Thông tư này quy định vị trí và chức năng của CVĐTNĐ; phạm vi quản lý của CVĐTNĐ trực thuộc Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam; phạm vi quản lý của CVĐTNĐ trực thuộc Sở GTVT.

Các CVĐTNĐ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau: Quy định nơi neo đậu cho phương tiện thuỷ; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định, pháp luật của phương tiện thuỷ; cấp phép cho phương tiện thuỷ ra, vào cảng, bến thuỷ nội địa; tiếp nhận và thông báo tình hình luồng, tuyến cho phương tiện thuỷ; tuyên truyền phổ biến thực hiện quy định của pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa; giám sát việc khai thác, sử dụng cảng, bến bảo đảm an toàn; tổ chức tìm kiếm, cứu người, hàng hoá, phương tiện thuỷ bị nạn; huy động phương tiện, thiết bị, nhân lực… xử lý ô nhiễm môi trường và các tình huống khẩn cấp; giám sát thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu; xử phạt vi phạm hành chính; thu phí, lệ phí theo quy định…

Ngoài ra, Thông tư 83 cũng quy định tổ chức của CVĐTNĐ, cụ thể về: hệ thống tổ chức; nguyên tắc hoạt động; cơ cấu tổ chức; các chức danh lãnh đạo, quản lý và Cảng vụ viên CVĐTNĐ; biên chế và chế độ đối với công chức, viên chức và lao động hơp đồng làm việc tại CVĐTNĐ; kinh phí hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2016, bãi bỏ Thông tư số 34/2010/TT-BGTVT ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa.

Ý kiến của bạn

Bình luận