Sớm công bố tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc giai đoạn phân kỳ

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 24/05/2022 09:49

Bộ GTVT yêu cầu sớm hoàn thành tiêu chuẩn cơ sở đường ô tô cao tốc - Thiết kế và tổ chức giao thông trong giai đoạn phân kỳ đầu tư.


Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn

Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn

Mới đây, Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị cấp Bộ xem xét đánh giá nội dung dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Đường ô tô cao tốc - Thiết kế và tổ chức giao thông trong giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng” do Viện Khoa học & Công nghệ GTVT chủ trì biên soạn.

Đáng chú ý trong Kết luận Hội nghị, Chủ trì hội nghị thống nhất tên tiêu chuẩn cơ sở là “Đường ô tô cao tốc - Thiết kế và tổ chức giao thông trong giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng”. Cùng với đó là thống nhất nhiều nội dung về nội dung tiêu chuẩn cơ sở. Đồng thời yêu cầu ban soạn thảo cần tiếp thu các ý kiến đã thống nhất tại cuộc họp, nghiên cứu các tài liệu có liên quan để rà soát, chỉnh sửa cho phù hợp. Trong đó lưu ý việc thống nhất về nội dung dự thảo tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng trên cơ sở nội dung của Quyết định số 5109 năm 2014 của Bộ GTVT ban hành Hướng dẫn về thiết kế và tổ chức giao thông trong giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc.

Trên cơ sở các nội dung kết luận, Bộ GTVT giao Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Ban biên soạn hoàn thiện lại dự thảo tiêu chuẩn cơ sở “Đường cao tốc - Thiết kế và tổ chức giao thông trong giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng” theo các kết luận của Hội nghị, lập hồ sơ theo quy định của Nghị định 78 năm 2018 và Nghị định 127 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 11 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn để chuyển Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố tiêu chuẩn cơ sở theo quy định.

Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát thủ tục và công bố Tiêu chuẩn cơ sở theo quy định của theo quy định Thông tư số 11 năm 2021 của Bộ KH&CN quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

Ý kiến của bạn

Bình luận