Nghiên cứu thực nghiệm hiệu quả công nghệ bảo vệ cọc thép ở Nhật Bản

Nghiên cứu thực nghiệm hiệu quả công nghệ bảo vệ cọc thép ở Nhật Bản

TS. NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH Trường Đại học Giao thông Vận tải Người phản biện: PGS.TS. NGUYẾN THỊ BÍCH THỦY