Bước đầu sử dụng mật rỉ đường mía thay thế một phần nhựa đường trong bê tông nhựa

Bước đầu sử dụng mật rỉ đường mía thay thế một phần nhựa đường trong bê tông nhựa

Trong những năm gần đây, các nghiên cứu đã bắt đầu sử dụng nhựa đường sinh học để thay thế dần nhựa đường truyền thống trong việc chế tạo bê tông nhựa (BTN) nhằm giảm phát thải khí nhà kính do hoạt động sản xuất chế tạo BTN xây dựng mặt đường ô tô. Trên cơ sở kết quả thí nghiệm trong phòng, bài báo giới thiệu kết quả bước đầu sử dụng mật rỉ đường mía thay thế một phần nhựa đường trong BTN.

Diễn đàn khoa học