Đường bộ tăng kết nối, đảm bảo liên kết hiệu quả các ngành kinh tế

Đường bộ tăng kết nối, đảm bảo liên kết hiệu quả các ngành kinh tế

Ngành Đường bộ đang chiếm thị phần vận tải lớn nhất trong các phương thức vận tải bởi những ưu thế có được. Xây dựng quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn 2050 với mục tiêu kết nối và phát triển hài hòa các phương thức vận tải, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh là mục tiêu cơ bản của quy hoạch ngàng Đường bộ.

Kinh tế - Phát triển GTVT