Tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo trật tự ATGT

Tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo trật tự ATGT

Để thực hiện chiến lược sống chung với dịch Covid-19, trong những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo trật tự ATGT cần phải được tăng cường thực hiện có hiệu quả cao nhất.

An toàn giao thông