Đánh giá khả năng kháng cắt của cầu dầm bê tông cốt thép nhịp giản đơn theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu TCVN 11823-2017

Đánh giá khả năng kháng cắt của cầu dầm bê tông cốt thép nhịp giản đơn theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu TCVN 11823-2017

Trong thực tế công tác thiết kế cầu, trong danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được phê duyệt áp dụng cho các dự án.

Diễn đàn khoa học