Tổng công ty Bảo đảm ATHH Miền Bắc: Tận dụng thời cơ, thuận lợi để hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2024

Tác giả: M. Thành

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 31/01/2024 10:24

Năm 2024, Đảng ủy, HĐTV, Ban điều hành và toàn thể người lao động Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải (ATHH) Miền Bắc quyết tâm đoàn kết, khắc phục khó khăn, tận dụng những thuận lợi để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

Vượt khó, hoàn thành các nhiệm vụ được giao

Tổng công ty Bảo đảm ATHH Miền Bắc: Tận dụng thời cơ, thuận lợi để hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2024- Ảnh 1.

Nạo vét luồng hàng hải Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện)

Năm 2023, bên cạnh những thuận lợi, những tác động của thiên tai, bão lũ; diễn biến phức tạp của thị trường nguyên nhiên vật liệu; sự thay đổi của một số cơ chế, chính sách đã ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Bảo đảm ATHH Miền Bắc và đời sống của người lao động Tổng công ty. Mặc dù vậy, vượt qua những khó khăn, Tổng công ty đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

Trong công tác quản lý vận hành báo hiệu hàng hải, 42 đèn biển, 9 đăng tiêu độc lập gần bờ và 492 báo hiệu hàng hải trên 20 tuyến luồng hàng hải công cộng đều được quản lý, vận hành theo đúng quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành; các vụ việc đột xuất xảy ra với các báo hiệu hàng hải do thiên tai, bão, lũ, đâm va… đều được xử lý kịp thời; đảm bảo các thiết bị báo hiệu luôn hoạt động trong điều kiện tốt nhất, giúp các phương tiện hành hải an toàn trên các tuyến luồng, phạm vi vùng biển do Tổng công ty quản lý. Năm 2023 Tổng công ty đã xử lý tổng số 105 vụ đột xuất đảm bảo giao thông, trong đó có 75 vụ được Nhà nước thanh toán; 10 vụ xác định được phương tiện đâm va được chủ phương tiện thanh toán; 20 vụ nhỏ lẻ khắc phục bằng kinh phí của Tổng công ty.

Tổng công ty Bảo đảm ATHH Miền Bắc: Tận dụng thời cơ, thuận lợi để hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2024- Ảnh 2.

Cán bộ công nhân viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc vệ sinh, bảo dưỡng hải đăng trên đảo Trần

Thực hiện sửa chữa 38 phương tiện thủy, 15 phương tiện bộ, 26 tổ máy phát điện, 402 phao báo hiệu hàng hải; Sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên 394 báo hiệu trên luồng, hệ thống thiết bị báo hiệu của 42 trạm đèn biển, 59 hệ thống máy thông tin liên lạc, 73 hệ thống chống sét; Sửa chữa thường xuyên 05 công trình bảo đảm hàng hải. Tất cả các công trình, sản phẩm đều được thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng yêu cầu, đảm bảo các cơ sở vật chất luôn trong điều kiện vận hành tốt phục vụ công tác bảo đảm an toàn hàng hải.

Doanh thu công tác quản lý vận hành báo hiệu hàng hải năm 2023 đạt 441.829 triệu đồng, đạt 102,6% kế hoạch giao và bằng 111,5% so với năm 2022.

Trong công tác khảo sát thông báo hàng hải, tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch khảo sát công bố thông báo hàng hải đối với 20 tuyến luồng hàng hải công cộng, 5 vùng đón trả hoa tiêu đảm bảo chất lượng, tiến độ; cung cấp kịp thời thông tin chính xác, tin cậy cho người đi biển và các cơ quan quản lý. Doanh thu công tác khảo sát năm 2023 đạt 36.413 triệu đồng, đạt 98,0% kế hoạch giao và bằng 101,1% so với năm 2022.

Đối với công tác hoa tiêu hàng hải, năm 2023, các công ty Hoa tiêu hàng hải đã tổ chức cung cấp tốt dịch vụ dẫn tàu ra vào các cảng biển, các khu neo đậu, chuyển tải hàng hóa với sản lượng dẫn tàu đạt 45.159 lượt, bằng 103,2% kế hoạch và bằng 100,1% so với năm 2022; Doanh thu đạt 484.583 triệu đồng, bằng 110,6% so với kế hoạch và bằng 111,5% so với kết quả thực hiện năm 2022.

Trong khi đó, với công tác nạo vét duy tu luồng hàng hải, năm 2023, Tổng công ty được giao tổ chức thực hiện nạo vét duy tu 10 công trình, trong đó có 3 công trình được giao bổ sung vào cuối năm 2023. Tổng công ty đã triển khai thực hiện các công trình đảm bảo tiến độ, trong đó có 2 công trình hoàn thành thi công trong năm 2023, 8 công trình thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để thi công trong năm 2024. Công tác nạo vét duy tu luồng hàng hải đã được triển khai thực hiện theo kế hoạch được giao. Các công trình đã được thi công đảm bảo chuẩn tắc thiết kế, chất lượng, tuân thủ các quy định về môi trường và an toàn lao động; mang lại hiệu quả khai thác luồng sau khi hoàn thành công tác nạo vét duy tu. Doanh thu năm 2023 là 291.026 triệu đồng, đạt 85,1% kế hoạch và bằng 70,9% so với kết quả thực hiện năm 2022. Giá trị thực hiện công tác nạo vét duy tu luồng hàng hải năm 2023 thấp hơn so với kế hoạch giao do khối lượng thi công nạo vét giảm so với khi xây dựng kế hoạch; giảm giá trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công; giá trị thanh toán của các công trình thực hiện chuẩn bị đầu tư giảm do chỉ thanh toán 85% giá trị thực hiện.

Cùng với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, Tổng công ty đã luôn tích cực tìm kiếm nguồn sản xuất kinh doanh khác để tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; đồng thời cũng góp phần đảm bảo an toàn hàng hải và an toàn cho các hoạt động khác trong các vùng nước hàng hải. Công tác sản xuất kinh doanh khác đã được triển khai tốt, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ và đảm bảo quyền lợi của Tổng công ty. Doanh thu công tác sản xuất kinh doanh khác năm 2023 đạt 79.278 triệu đồng, bằng 165,5% so với kế hoạch năm và bằng 121,5% so với kết quả thực hiện năm 2022.

Đối với kế hoạch sử dụng nguồn vốn của Tổng công ty năm 2023, căn cứ kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại quyết định số 2250/QĐ-BGTVT ngày 4/12/2020 và Quyết định số 731/QĐ-BGTVT ngày 9/6/2022, năm 2023 Tổng công ty triển khai thực hiện 15 dự án đầu tư phát triển trong đó có 9 dự án chuyển tiếp từ năm 2022, 1 dự án thực hiện trong năm 2023 và 5 dự án thực hiện trong năm 2023-2024. Tổng công ty đã triển khai thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ, đã hoàn thành 7 dự án, 8 dự án tiếp tục thực hiện trong năm 2024. Tổng kinh phí giải ngân năm 2023 là 51.301 triệu đồng, đạt 94,3% kế hoạch giao.

Các dự án đầu tư hoàn thành năm 2023 đã phát huy tác dụng, hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công của Tổng công ty, tạo thuận lợi cho công tác quản lý vận hành hệ thống đèn biển, luồng hàng hải công cộng và công tác quản lý của Tổng ty; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm bảo đảm an toàn hàng hải, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường; góp phần cải thiện và nâng cao điều kiện làm việc và sinh hoạt của người lao động Tổng công ty.

Chủ động triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2024

Tổng công ty Bảo đảm ATHH Miền Bắc: Tận dụng thời cơ, thuận lợi để hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2024- Ảnh 3.

Kiểm tra phao báo hiệu hàng hải trên luồng do Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ (Tổng công ty Bảo đảm ATHH Miền Bắc) phụ trách

Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn do những nguyên nhân khách quan, chủ quan nhưng Tổng công ty Bảo đảm ATHH Miền Bắc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2024, Tổng công ty đã được Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải ngay từ cuối năm 2023, tạo điều kiện cho Tổng công ty chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm 2024.

Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành và toàn thể người lao động Tổng công ty sẽ quyết tâm đoàn kết, đồng sức đồng lòng, khắc phục khó khăn, tận dụng những thuận lợi để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Tổng doanh thu phấn đấu đạt 1.407.817 triệu đồng, trong đó nhiệm vụ bảo đảm hàng hải 496.202 triệu đồng; nhiệm vụ nạo vét duy tu luồng hàng hải 355.339 triệu đồng; nhiệm vụ hoa tiêu hàng hải 495.036 triệu đồng; các hoạt động sản xuất kinh doanh khác 47.475 triệu đồng; hoạt động tài chính và thu khác 13.765 triệu đồng. Lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 185.572 triệu đồng; thu nhập bình quân khối bảo đảm hàng hải đạt 15,82 triệu đồng/người/tháng; Khối hoa tiêu hàng hải đạt 31,94 triệu đồng/người/tháng.

Về kế hoạch sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp để đầu tư phát triển, năm 2024 Tổng công ty đã xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp để thực hiện các dự án nhằm đầu tư mới, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Tổng công ty với tổng số 23 dự án, trong đó có 8 dự án chuyển tiếp thực hiện từ năm 2023; 10 dự án thực hiện hoàn thành trong năm 2023 và 5 dự án thực hiện chuẩn bị đầu tư trong năm 2024.

Tổng kinh phí nguồn vốn đầu tư phát triển bố trí năm 2024 dự kiến là 127.060 triệu đồng.

Để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, Tổng Công ty Bảo đảm ATHH Miền Bắc xác định một số mục tiêu, giải pháp như:

Tập thể Lãnh đạo, người lao động toàn Tổng công ty đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt trong công tác điều hành quản trị Doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành 100% các nhiệm vụ SXKD được nhà nước giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả, đảm bảo công ăn việc làm ổn định và nâng cao đời sống cho CBCNV.

Quản lý vận hành hệ thống báo hiệu hàng hải đạt chất lượng tốt, không để xảy ra bất cứ tai nạn hàng hải nào do lỗi của hệ thống báo hiệu hàng hải. Khắc phục nhanh chóng, kịp thời các sự cố hàng hải, sự cố đột xuất BĐATHH, đảm bảo giao thông hàng hải luôn thông suốt và an toàn.

Thực hiện khảo sát ra thông báo hàng hải kịp thời, chính xác để tận dụng độ sâu khai thác luồng; thực hiện tốt nhiệm vụ khảo sát đột xuất đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến luồng. Không để xảy ra bất cứ tai nạn hàng hải nào do lỗi của thông báo hàng hải gây ra.

Tổng công ty Bảo đảm ATHH Miền Bắc: Tận dụng thời cơ, thuận lợi để hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2024- Ảnh 4.

Lực lượng hoa tiêu làm nhiệm vụ trên tàu hàng nước ngoài cập cảng container Quốc tế Tân Cảng - Hải Phòng TC-HICT

Thực hiện nhiệm vụ công ích hoa tiêu hàng hải đảm bảo dẫn tàu an toàn, tận tâm, trách nhiệm, phục vụ tận tụy theo yêu cầu của khách hàng, tuyệt đối không có tư tưởng độc quyền trong công việc. Không để xảy ra bất cứ tai nạn hàng hải nghiêm trọng nào do lỗi của hoa tiêu hàng hải gây ra. Hướng tới xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn, đạo đức, tác phong nghề nghiệp của hoa tiêu hàng hải.

Tập trung hoàn tất các thủ tục để sớm triển khai thi công nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải, đảm bảo các công trình được triển khai thi công và hoàn thành theo tiến độ, chất lượng và kế hoạch được giao.

Thực hiện đầu tư có hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ phục vụ công tác quản lý vận hành báo hiệu hàng hải, khảo sát thông báo hàng hải và hoa tiêu hàng hải nhằm nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ trong sản phẩm dịch vụ của Tổng công ty.

Tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của Tổng công ty đang quản lý, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.

Thực hiện sắp xếp tối ưu hóa nguồn nhân lực lao động lực tiếp và quản lý nhằm phát huy cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực sẵn có. Tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn và kỹ thuật, đáp ứng được yêu cầu phát triển của Tổng công ty.

Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào nghiên cứu, cải tiến hợp lý hóa sản xuất áp dụng vào thực tế sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. Quan tâm, động viên đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tạo thuận lợi cho người lao động được phát huy quyền làm chủ, phát huy tinh thần làm việc và tính sáng tạo trong lao động sản xuất.

Tiếp tục đẩy mạnh việc phân phối hải đồ giấy và hải đồ điện tử cho người sử dụng, cập nhật kịp thời hải đồ điện tử mới cho các cảng vụ đang sử dụng hệ thống VTS nhằm phục vụ tốt công tác quản lý hàng hải, đảm bảo an toàn hàng hải ở các khu vực cảng biển.

Thực hành chi tiêu tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng năng lượng hiệu quả, làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ trong toàn Tổng công ty.

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc được thành lập theo Quyết định số 1089/QĐ-BGTVT ngày 27/5/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT, là công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Nhiệm vụ chính của Tổng công ty là cung cấp dịch vụ vận hành hệ thống đèn biển, hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải; đo đạc khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải các tuyến luồng hàng hải công cộng; dịch vụ dẫn dắt tàu biển ra vào các cảng, khu neo đậu tàu, khu chuyển tải; nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải công cộng và các nhiệm vụ khác.

Tổng công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trong đó có 4 công ty con là các công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải, 5 đơn vị trực thuộc là các đơn vị quản lý vận hành hệ thống báo hiệu hàng hải, khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải và Ban quản lý dự án bảo đảm an toàn hàng hải. Tổng số cán bộ, nhân viên, người lao động của Tổng công ty là trên 1.550 người. Đảng bộ Tổng công ty là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố Hải Phòng gồm có 7 đảng bộ cơ sở (gồm 49 chi bộ trực thuộc) và 3 chi bộ cơ sở, với tổng số 716 đảng viên. Tổ chức Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam với tổng số 1.558 đoàn viên. Tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trực thuộc Thành đoàn thành phố Hải Phòng với tổng số 603 đoàn viên.


Ý kiến của bạn

Bình luận