Cảnh báo nhà thầu yếu dùng "chiêu trò" để được làm cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2

Cảnh báo nhà thầu yếu dùng "chiêu trò" để được làm cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2

Trong quá trình lựa chọn nhà thầu cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, cấp quyết định đầu tư công trình phải xác lập các tiêu chí đánh giá, điều kiện tiên quyết để lựa chọn nhà thầu đáp ứng về năng lực, phát hiện và loại bỏ các nhà thầu yếu dùng "chiêu trò" để có được việc làm...

Đường bộ