Đoàn TN Bộ GTVT khởi động trồng cây bảo vệ hành lang ATGT đường bộ

Đoàn TN Bộ GTVT khởi động trồng cây bảo vệ hành lang ATGT đường bộ

Với nhiều lợi ích về an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, những công trình này còn mang rõ nét bản sắc thanh niên ngành GTVT

Xã hội