Từ 1/10, đăng ký phương tiện giao thông đường sắt trực tuyến

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 06/08/2021 12:17

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 13/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-BGTVT ngày 27/4/2018 quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt.

14331533333

Thông tư 13/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tại các điều: 3, 5, 6, 7, 8 và 17. Đáng chú ý là quy định về trình tự, thời gian thực hiện thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi, xóa giấy chứng nhận đăng ký được quy định tại Điều 8, Thông tư 13.

Cụ thể, về hình thức nộp hồ sơ, chủ sở hữu phương tiện nộp 1 bộ hồ sơ làm thủ tục đề nghị cấp hoặc cấp lại hoặc hồ sơ đề nghị thu hồi, xóa Giấy chứng nhận đăng ký gửi đến Cục Đường sắt Việt Nam theo một trong các hình thức sau: Trực tiếp, qua môi trường mạng, qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác.

Cục Đường sắt Việt Nam tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Đường sắt Việt Nam kiểm tra hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, Cục Đường sắt Việt Nam hướng dẫn chủ sở hữu phương tiện bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ nộp qua môi trường mạng tại Cổng dịch vụ công của Bộ GTVT địa chỉ website https://dichvucong.mt.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia về đăng ký: Chủ sở hữu phương tiện tiếp nhận thông tin về tiến trình xử lý hồ sơ đã gửi Cục Đường sắt VN qua: email, tin nhắn điện thoại, tài khoản của chủ sở hữu phương tiện trên Cổng dịch vụ công của Bộ GTVT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Cục Đường sắt VN kiểm tra hồ sơ kê khai của chủ sở hữu phương tiện trên môi trường mạng. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ qua môi trường mạng, Cục Đường sắt VN hướng dẫn chủ sở hữu phương tiện bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trường hợp nhận được hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác. Cục Đường sắt Việt Nam tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Đường sắt Việt Nam hướng dẫn chủ sở hữu phương tiện bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Đối với trường hợp cấp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và đúng quy định và chủ sở hữu phương tiện hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Cục Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm cấp hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký. Trường hợp không cấp, Cục Đường sắt Việt Nam có văn bản trả lời cho chủ sở hữu phương tiện và nêu rõ lý do, trừ trường hợp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký bị mất. 

Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký bị mất thì thời gian xem xét giải quyết cấp lại là 30 ngày.

Thông tư có hiệu lực từ 1/10/2021.

Ý kiến của bạn

Bình luận