Xây dựng mô hình toán học biểu diễn mối quan hệ giữa phát triển kinh tế xã hội với lực lượng lao động trong ngành vận tải biển Việt Nam

Diễn đàn khoa học 10/09/2021 13:57

Quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực quốc gia là chiến lược quan trọng đối với mọi quốc gia trên toàn thế giới.


 

ThS. ĐỖ THANH TÙNG
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Untitled

Xu hướng tăng trưởng kinh tế - dân số giai đoạn 1989 - 2019

 

TÓM TẮT: Quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực quốc gia là chiến lược quan trọng đối với mọi quốc gia trên toàn thế giới. Kinh tế, xã hội có phát triển hay không, phát triển theo hướng nào chính là định hướng của các nhà hoạch định của chính phủ. Việt Nam là một quốc gia có nhiều lợi thế phát triển kinh tế biển. Kể từ khi đổi mới kinh tế đến nay, kinh tế biển đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và các lĩnh vực kinh tế xã hội khác. Tuy nhiên, việc quy hoạch lực lượng lao động còn nhiều khó khăn do việc ước lượng lao động tham gia. Việc xây dựng một mô hình giúp việc ước lượng này chính xác hơn là điều hết sức cần thiết, nhờ vào đó, các nhà hoạch định có thể xây dựng những chiến lược phát nguồn nhân lực dài hạn cho quốc gia trong lĩnh vực vận tải biển nói riêng và kinh tế biển nói chung. Mở rộng hơn, có thể áp đụng để hoạch định nguồn nhân lực cho các ngành khác. Việc xây dựng mô hình dựa vào mối quan hệ phần trăm tăng trưởng của các yếu tố, từ đó xác định phương trình biểu diễn mối quan hệ này.
TỪ KHÓA: Lao động vận tải biển, lao động đường thủy, vận tải biển, cảng biển.
ABSTRACT: National human resource planning and development is an important strategy for every country around the world. Whether the socio-economic development or not, which direction is the orientation of the Government’s planners. Vietnam is a country with many advantages of marine economic development. Since the economic innovation, the marine economy has played a very important role in the import and export of goods and other socio-economic fields. However, the planning of the workforce is still difficult due to the estimating of labor participation. Building a model that makes this estimation more accurate is essential, so that planners can develop long-term human resource development strategies for the country in the field of shipping in particular and the marine economy in general. Expanding, it is possible to apply to plan human resources for other industries. The modeling is based on the growth percentage relationship of the factors thereby determining the equation that describes this relationship.
KEYWORDS: Sea freight labors, waterway labors, sea freight, seaports.
Nội dung xem tại đây

 

Ý kiến của bạn

Bình luận