Ảnh hưởng của ứng suất nén trước đến độ thấm clorua của bê tông thường và bê tông cường độ cao

15/05/2017 09:44

Bài báo trình bày các kết quả thực nghiệm xác định ảnh hưởng của ứng suất nén trước đến độ thấm clorua của bê tông thường và bê tông cường độ cao làm cầu.

 

10. Ho Xuan Ba-xog_Page_1
10. Ho Xuan Ba-xog_Page_2
10. Ho Xuan Ba-xog_Page_3

 

10. Ho Xuan Ba-xog_Page_4

 

10. Ho Xuan Ba-xog_Page_5

 

10. Ho Xuan Ba-xog_Page_6

 

10. Ho Xuan Ba-xog_Page_7

 

10. Ho Xuan Ba-xog_Page_8
Ý kiến của bạn

Bình luận